Home > Professionals > Onze werkwijze

 

Het geluk, de eigen kracht en het systeem zijn de drie kernbegrippen die in onze werkwijze een belangrijke rol innemen. Door opzoek te gaan naar behoeften en wensen van de jonge mantelzorger (gelukgericht) kunnen er concrete acties en doelen geformuleerd worden waaraan de jonge mantelzorger samen met de consulent kan gaan werken. Belangrijk hierbij is dat de regie bij de jonge mantelzorger ligt en hij/zij actief opzoek gaat naar haalbare acties en doelen (eigen kracht). Tevens speelt het systeem een belangrijke rol in onze werkwijze. In zowel de cursussen als het individuele ondersteuningsaanbod wordt onderzocht hoe de omgeving bij kan dragen aan het welzijn van de jonge mantelzorger.

 

Onze methode


SIZ Twente heeft t.a.v. de individuele ondersteuning van haar mantelzorgers een methodiek ontwikkeld die helpt inzicht te geven in het netwerk, de eigen kracht en wensen/behoeften:

 

De mantelscan...
 

 • richt zich op (zwaar)belaste (jonge) mantelzorgers;

 

 • helpt inzicht genereren in wensen en behoeften van de (jonge) mantelzorgers;

 

 • geeft een duidelijk inzicht in het systeem en de omgeving van de mantelzorger;
   

 • biedt de mogelijkheid om concrete doelen en acties te formuleren die bijdragen aan de eigen kracht van de (jonge) mantelzorger;

 

 • richt zich op kortdurende ondersteuning;

 

 • is resultaatgericht en meetbaar;

 

In de praktijk

 

Krachtgerichte individuele mantelzorgondersteuning bestaat uit een kennismakingsgesprek, twee tot vier vervolggesprekken en een evaluatie. De JMZ consulent brengt samen met de jonge mantelzorger de mantelzorgsituatie in kaart. Door de mantelscan te gebruiken als middel om het gesprek aan te gaan ontstaan nieuwe verbindingen – met inzicht in gevoelens, knelpunten en wensen. Hierbij wordt inzicht verkregen in de wensen en behoeften van de jonge mantelzorger. De consulent ondersteunt de jonge mantelzorger bij het opstellen van haalbare doelen en acties, die zoveel mogelijk vanuit de eigen kracht worden benaderd. Dit alles met als doel, om de kans op afhankelijkheid van professionele hulpverlening in de toekomst te minimaliseren. 

 

Toelichting op onze kernbegrippen


Gelukgericht

 

In onze werkwijze speelt het begrip ‘geluk’ een belangrijke rol. Veel mantelzorger lopen in hun mantelzorgsituatie vast omdat veel (vrije) tijd en energie opgaat aan het zorg verlenen aan hun naaste, waardoor zij een risico lopen om in een sociaal isolement terecht te komen. Veel (jonge)mantelzorgers geven hun eigen dromen en wensen op voor de verzorgde, wat weer kan zorgen voor depressieve gevoelens en een lage zelfwaarde van de jonge mantelzorger. Voordat er gewerkt kan worden vanuit de eigen kracht, is het van belang dat jonge mantelzorgers een duwtje in de rug krijgen om opzoek te gaan naar datgeen waar hij of zij gelukkig van wordt. Vanzelfsprekend biedt de consulent een luisterend oor en worden problemen en lastige situaties erkent. Maar om deze problemen op te lossen zal er voornamelijk vooruit gekeken moeten worden, waar wordt je gelukkig van? en hoe kun je dat  bereiken? Door de jonge mantelzorger aan te sporen haalbare en relevante doelen op te stellen en daarbij ook passende acties te formulieren, wordt een positief gevoel gecreëerd. Deze pro activiteit, gericht op persoonlijke wensen, levert doorgaans een gevoel van geluk op, omdat er met plezier en betrokkenheid bijdrage wordt geleverd aan de eigen gemoedstoestand. Hierdoor wordt er inzicht gecreëerd dat verandering wel degelijk in de handen van de jonge mantelzorger kan liggen. Dit is nodig om de jmz'er zijn eigen kracht te laten ervaren en om zo uiteindelijk ook het systeem te betrekken.

 

Eigen kracht


Wanneer er bekend is waar de wensen en behoeften van de jonge mantelzorger liggen, zal de jmz'er dit samen met de consulent om te zetten tot haalbare acties. Door de jonge mantelzorger en zijn eigen kracht centraal te stellen tijdens de ondersteuning zal er samen met de jonge mantelzorger en zijn systeem gezocht worden naar passende oplossingen en acties. Veel zorgaanbieders komen met oplossingen voor problemen, maar verliezen daarmee de kracht van mensen zelf uit het oog. Jonge mensen zijn vaak goed in staat zelf hun problemen op te lossen of antwoorden op hun vragen te vinden, zij zijn immers zelf expert over hun eigen situatie. Afhankelijk van de vraag en leeftijd neemt de consulent hierbij een ondersteunende en begeleidende rol aan. De regie ligt altijd bij de jonge mantelzorger zelf. Hierbij is het van belang dat gekeken wordt waar de jonge mantelzorger zelf een oplossing voor kan vinden, maar wat nog belangrijker is: waarbij is hulp van anderen nodig?. Hierbij speelt het systeem een grote rol. Een belangrijk uitgangspunt is dat zowel de jonge mantelzorger als het gezin zeggenschap en regie houdt over het eigen leven. De eigen kracht draagt bij aan het doel om de jonge mantelzorger en zijn systeem zo zelfredzaam mogelijk te maken en de kans op afhankelijkheid van professionele hulpverlening te minimaliseren. 

 

Systeemgericht


Bij de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is het uitgangspunt dat mensen eerst een beroep moeten doen op hun eigen netwerk wanneer zij ondersteuning nodig hebben. Dit geldt niet alleen voor de verzorgde, maar ook voor de jonge mantelzorgers. Hierbij worden de jonge mantelzorgers geholpen doordat de consulenten systeemgericht te werk gaan. Volgens de systeemgerichte benadering en het ecologisch model van Bronfenbrenner bevind het kind zich altijd in diverse systemen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. ieder systeem heeft invloed op het leven van het kind, denk hierbij aan het gezin, de vrienden, de school, de omgeving, de buurt, het milieu en de sportclub. Wij vinden het belangrijk dat de jonge mantelzorger zich bewust is van zijn systeem en deze ook weet te bereiken. Samen met de consulent zal de jonge mantelzorger onderzoeken hoe dit systeem eruit ziet en wie waar mogelijk ondersteuning kan bieden.

Activiteiten:  

Schmink & Circus       4-12 jr 
 

Cursussen:
Sammie en de schatkist; 4-8 jaar
Kind van cursus; 9-12 & 12-16 jaar
Brussencursus; 9-12 & 12-16 jaar

Samen Gamen; 7-12 jaar 

 • SIZ Twente Instagram
 • Wix Facebook page
 • YouTube Classic
 • Wix Twitter page

©2019 Stichting Informele Zorg Twente        Disclaimer  |  Sitemap  |  Privacy       

naar ANBI

   Stichting Informele Zorg Twente
   Deldenerstraat 22

   7551 AG Hengelo

   P. Postbus 1117
, 7550 BC Hengelo

   T. 085-7731720 of mobiele nummers
   E. jongemantelzorgers@siztwente.nl

   KvK te Enschede S-41028352

naar Mezzo
naar JMZ-Pro
naar Nationale Zorgvernieuwingsprijs
naar siztwente.nl